เพื่อเป็นการรองรับการขยายงานขององค์กรบริษัท จึงต้องการรับผู้ร่วมงาน ที่มีศักยภาพที่จะร่วมกัน พัฒนาและ เจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร

   
ผู้จัดการฝ่ายขาย (SALE MANAGER)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจ , วิศวกร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านการตลาด และสามารถวางแผนงานการตลาดได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ INFORMATION TECHNOLOGY และ E-COMMERCE
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ACCOUNTING MANAGER)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาด้านบัญชี
 • สามารถวิเคราะห์ และวางระบบงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (FINANCE MANAGER)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • สามารถวิเคราะห์และวางระบบงานด้านการเงิน
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และ ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HUMAN RESOURCE MANAGER)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางแผนงาน , ด้านสรรหา ,สวัสดิการ ,แรงงานสัมพันธ์ ,กฎหมายแรงงาน, ISO และ 5ส
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และภาษอังกฤษเป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 
ผู้จัดการแผนกสินค้า (PRODUCT MANAGER)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี / โท วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ในสินค้าอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 
พนักงานขายอาวุโส (SENIOR SALE ENGINEER)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เน้นประสบการณ์ด้านงานขาย มีความชำนาญด้านผลิตภัณฑ์วาล์ว และหัวขับเคลื่อนวาล์ว
  ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 
วิศวกรขาย (SALE ENGINEER)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล ,ไฟฟ้า-
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง รู้เส้นทางกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
พนักงานบัญชี (ACCOUNTING STAFF)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน - ลูกหนี้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • ถ้ามีประสบการณ์บัญชี - การเงิน และสามารถใช้โปรแกรม Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
พนักงานการเงิน ( FINANCE STAFF)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ (SECRETARY TO MANAGING DIRECTOR)
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความคล่องตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 
สมุห์บัญชี (CHIEF ACCOUNTING)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี - การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปิดงบ และตรวจสอบบัญชีได้
 • สามารถวิเคราะห์ และมีทักษะการวางระบบงานบัญชีได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีความรู้ด้าน ภาษอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 

ผู้สนใจมาสมัครได้ด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail
หรือ ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานาที่
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Sunny Valves & Intertrade corp.,ltd.

Copyright ฉ 2001  Sunny Valves & Intertrade corp.,ltd.
• 231/13 Yen-A-Kard 2, Yannawa, Bangkok 10120
• Ph: 02-240-0656-8 • Fax: 02-240-1095

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทาง e-mail:
sunnyvalves@inet.co.th

 
   
         
Copyright © 2001  Sunny Valves & Intertrade corp.,ltd.
• 232/13 Yen-A-Kart 2, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
• Phone: 02-240-0656-8, 02-617-1152-4 • Fax: 02-240-1095

  
sunnyvalves@inet.co.th